Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2023/12/02
Ej inloggad
Datum: 2023/12/02
Login Logout


Växel:
Tel: 0455 - 312580
Övriga kontaktuppgifter

Adress:
Karlskrona Montessorifriskola
Aklejavägen 4
371 54 Karlskrona
info(at)karlskronamontessori(dot)se
 

Anmälan till skolan

 

 

aktuellt


  


 


 

 

  Karlskrona Montessorifriskola är numera en del av Atvexagruppen

Plats: Elevhälsa
Skriv ut sidan

Elevhälsan på Karlskrona Montessori

Elevhälsans uppdrag

 

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans roll ska därför främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och elevhälsan har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling.  

 

Vilka ingår i elevhälsan?

 

Skolledning

 

Rektor har yttersta ansvaret över verksamheten och har sammankallande och beslutande funktion i elevhälsan. En del ansvarsuppgifter är delegerade till biträdande rektor och special-pedagog/lärare. Ledning har ett dagligt och nära samarbete med övrig personal inom elevhälsan.

 

Kontakt:

Rektor: Malin Lundström, malin(at)karlskronamontesssori(dot)se

Biträdande rektor: Karin Eiman Nilsson, karin(at)karlskronamontessori(dot)se 

 


Elevhälsans medicinska insats

 

Skolsköterskan

 

Vår skolsköterska heter Maria Boson. Hon finns på skolan 3 dagar i veckan, oftast måndagar, tisdagar och fredagar. Mottagningsexpeditionen hittar ni på plan 2.

Ni når skolsköterskan på telefon 072-644 47 83 eller via mail maria(dot)boson(at)karlskronamontessori(dot)se Det går även bra att lägga en lapp med namn och telefonnummer i den röda lådan utanför mottagningen, så ringer hon upp så snart hon kan.

 

Skolsköterskans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I det ingår hälsosamtal och hälsokontroller, enklare sjukvårdsinsatser samt information/diskussion i elevgrupper. Detta innebär att ni vid olika sjukdomstillstånd, t ex långvarig feber, halsont, magont mm, ska vända er till vårdcentralen, då sådana tillstånd kan behöva utredas mer ingående. Om skolsköterskan finns på plats är hon självklart behjälplig för elever som skadar sig eller blir sjuka under skoldagen.

 

 

Eleverna erbjuds besök hos skolsköterskan vartannat år, och besöken följer ett basprogram:

 

Förskoleklass: Hälsosamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare. Vi går igenom uppgifterna från BVC, hälsouppgiften som fylldes i inför skolstarten samt pratar kring trivsel i skolan, levnadsvanor mm. Innan eller i samband med hälsosamtalet kontrolleras syn, hörsel, längd och vikt på eleven.

År 2: Hälsobesök; kortare samtal kring levnadsvanor och skola. Kontroll av tillväxt.

År 4: Hälsosamtal mellan elev och skolsköterska. Hälsouppgift fylls i av vårdnadshavare. Eleven gör hälsoenkät kring levnadsvanor, skola och fritid som ligger till grund för samtalet. Kontroll av tillväxt och rygg.

År 6: Hälsobesök; kortare samtal kring levnadsvanor och skola. Kontroll av tillväxt och rygg.

År 8: Hälsosamtal mellan elev och skolsköterska. Eleven gör hälsoenkät kring levnadsvanor, skola och fritid samt kring alkohol/droger/tobaksvanor och pubertetsutveckling, som ligger till grund för hälsosamtalet. Kontroll av tillväxt och rygg.

Vid behov kan ytterligare kontroller tillkomma och ni kan alltid kontakta skolsköterskan om det finns misstanke om att ert barn ser eller hör dåligt.

 

Vaccinationer:

 

Elevhälsans medicinska insats följer det svenska vaccinationsprogrammet för barn som påbörjades på BVC:

År 2: Erbjudande om vaccination mot MPR - mässling, påssjuka och röda hund.

År 5: Erbjudande om vaccination mot HPV (humant papillomvirus). Vaccinationen innefattar två doser. Andra dosen ges 6-12 månader efter den första.

År 8/9: Erbjudande om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Skolläkaren Vår skolläkare heter Jörgen Landehag, är barnläkare och har tidsbeställd mottagning 2 tillfällen/termin. Ta kontakt med skolsköterskan för tidsbokning till skolläkaren.

 

Skolsköterskan och skolläkaren arbetar under tystnadsplikt.

 

Samarbete: Skolsköterskan ingår i elevhälsoteamet tillsammans med skolans rektorer, skolcoach och specialpedagoger. Vid behov sker även samarbete med sjukvårdspersonal på vårdcentral, barnmottagningen, barnhabilitering och BUP.

 

Allergi eller andra sjukdomar Har ditt barn allergi eller andra sjukdomar är det viktigt att skolans personal meddelas. Om ditt barn medicinerar och kan behöva akut medicin under skoltid ska en handlingsplan för egenvård i skolan fyllas i. Denna handlingsplan skall upprättas mellan vårdnadshavare och rektor och eventuellt annan personal som är nära eleven. Det är alltid vårdnadshavare som har ansvar för eventuella mediciner som barnet behöver under skoldagen. Det innebär att vårdnadshavare lämnar läkemedlet till skolan samt informerar personalen om läkemedlet. Vid behov av egenvårdsplan, ta kontakt med rektor.

Vid födoämnesallergi eller behov av kostanpassningar ska en blankett fyllas i och lämnas till skolkök eller skolsköterska. Blanketterna finns på InfoMentor, under Information/Filer.

 

Skolcoach

 

Skolcoachens roll

Vår skolcoach har det uppdrag som gäller för en skolkurator. Skolkuratorn är en utav parterna i skolans elevhälsa och krisgrupp. Som skolkurator arbetar man med skolans sociala miljö, ger stöd och vägledning till elever, lärare, föräldrar och övrig skolpersonal. Hela tiden och med elevens behov i fokus är det skolkuratorns uppgift att se till helheten. I skolkuratorns arbetsuppgifter ingår även att ge information och service i sociala frågor och ha kontakt med andra myndigheter.

 

En stor del av skolcoachens arbete handlar om samtal. Samtalen sker med enskilda elever, med elevgrupper, med föräldrar och med personal. Samtalen kan vara av olika karaktär. Det kan handla om stödjande, bearbetande, motiverande och insiktsskapande samtal.

 

Oavsett frågor eller problem kan man alltid vända sig till coachen för handledning. Ibland kan det uppstå frågeställningar som skolkuratorn inte har resurser att lösa, men då hjälper coachen dig att hitta vidare till rätt person eller myndighet.

 

När kan du vända dig till skolcoachen?

 

Till skolcoachen kan man komma då man behöver stöd, råd eller handledning i många olika frågor. Det kan röra sig om t.ex. frågor rörande;

 

Kontakt:

Skolcoach: Johanna Fagerström mail: johanna(dot)fagerstrom(at)karlskronamontessori(dot)se

 

Specialpedagogisk kompetens

 

Specialpedagogiken används när den vanliga pedagogiken inte ger önskvärt resultat. Då erbjuds elev och föräldrar stöd i form av åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå.
 

 

De elever som är nyfikna, tycker om att lära sig nya saker och känner sig motiverade att skaffa sig nya erfarenheter lyckas ofta väl med sitt lärande. (Strandgren, F. (2014). Lustfyllt lärande, Elevhälsa, s. 10).

 

Kontakt: 

 

Specialpedagog: Frida Landehag, frida(at)karlskronamontessori(dot)se

Speciallärare: Ulrika Nordgren, ulrika(at)karlskronamontessori(dot)se