Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2019/09/22
Ej inloggad
Datum: 2019/09/22
Login Logout

Sjukanmälan
Sker till respektive avdelning

Elevhälsan

Växel:
Tel: 0455 - 312580
Övriga kontaktuppgifter

Adress:
Karlskrona Montessorifriskola
Aklejavägen 4
371 54 Karlskrona
info(at)karlskronamontessori(dot)se
 

Anmälan till skolan

 

 

aktuellt


  


Datum för Nationella Prov i år 3, 6 och 9 läsår 19/20 hittar ni här.


Årsplan för utvecklingssamtal år F-9 


 Mjukvara:

De filformat vi använder oss av
 

  

Plats: Elevhälsa
Skriv ut sidan

Elevhälsan på Karlskrona Montessori

 

Elevhälsans uppdrag

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans roll ska därför främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och elevhälsan har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling.  

 

Vilka ingår i elevhälsan?

 

Skolledning 

Rektor har yttersta ansvaret över verksamheten och har sammankallande och beslutande funktion i elevhälsan. En del ansvarsuppgifter är delegerade till biträdande rektor och special-pedagog/lärare. Ledning har ett dagligt och nära samarbete med övrig personal inom elevhälsan.

Kontakt:

Rektor: Malin Lundström, malin(at)karlskronamontesssori(dot)se

Biträdande rektor: Karin Eiman Nilsson, karin(at)karlskronamontessori(dot)se 

 

 

Elevhälsans medicinska insats
Skolsköterskan
Vår skolsköterska heter Lena Areklätt och hon är specialistutbildad barnsjuksköterska. Hon finns på skolan 3 dagar i veckan, oftast måndagar, tisdagar och fredagar. Mottagningsexpeditionen hittar ni på plan 2.
Ni når skolsköterskan på telefon 0455-312584 eller via mail lena(dot)areklatt(at)karlskronamontessori(dot)se Det går även bra att lägga en lapp med namn och telefonnummer i den röda lådan utanför mottagningen, så ringer hon upp så snart hon kan.
Skolsköterskans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Däri ingår hälsosamtal- och kontroller, enkla sjukvårdsinsatser och information/diskussion med elever i grupp i vissa årskurser. Detta innebär att man vid sjukdomstillstånd, t ex långvarig feber, halsont, magont mm alltid ska vända sig till sin vårdcentral, då sådana tillstånd kan behöva utredas mer ingående. Om skolsköterskan finns på plats är hon självklart behjälplig för elever som skadar sig eller blir sjuka under skoltid.
Eleverna erbjuds besök hos skolsköterskan vartannat år, och besöken följer ett basprogram:
Förskoleklass: Hälsosamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare. Vi tittar igenom uppgifterna från BVC, hälsouppgiften som fylldes i inför skolstarten samt pratar kring trivsel i skolan, levnadsvanor mm. Några veckor före samtalet kontrolleras syn, hörsel, längd och vikt på eleven.
År 2: Hälsobesök; kortare samtal kring levnadsvanor och skola. Kontroll av tillväxt.
År 4: Hälsosamtal mellan elev och skolsköterska. Hälsouppgift fylls i av vårdnadshavare. Eleven gör hälsoenkät kring levnadsvanor, skola och fritid som ligger till grund för samtalet. Kontroll av tillväxt och rygg.
År 6: Hälsobesök; kortare samtal kring levnadsvanor och skola. Kontroll av tillväxt och rygg.
År 8: Hälsosamtal mellan elev och skolsköterska. Eleven gör hälsoenkät kring levnadsvanor, skola och fritid samt kring alkohol/droger/tobaksvanor och pubertetsutveckling, som ligger till grund för hälsosamtalet. Kontroll av tillväxt och rygg.
Vid behov kan ytterligare kontroller tillkomma och ni kan alltid kontakta skolsköterskan om det finns misstanke om att ert barn ser eller hör dåligt.
Vaccinationer:
Skolhälsovården fortsätter det svenska vaccinationsprogrammet för barn som påbörjades på BVC:
År 2: Samtliga elever födda 2002 eller senare erbjuds vaccination mot MPR – mässling, påssjuka och röda hund. Detta är andra och sista dosen.
År 5: Samtliga flickorerbjuds vaccination mot HPV (humant papillomvirus), för att förebygga livmoderhalscancer. Vaccinationen ges vid två tillfällen. Andra sprutan tas 6-12 månader efter den första.
År 8/9: Samtliga elever födda 2002 eller senare erbjuds vaccination av difteri, stelkramp och kikhosta. Detta är den femte och sista dosen för ett livslångt skydd. Elever födda före 2002 fick sitt fjärde och sista vaccin mot dessa sjukdomar i år 6 och bör ha en påfyllnad av stelkrampsvaccinet i 40-årsåldern för ett livslångt skydd.
Skolläkaren Vår skolläkare heter Jörgen Landehag, är barnläkare och har tidsbeställd mottagning 2 tillfällen/termin.
Skolsköterskan och skolläkaren arbetar under tystnadsplikt.
Samarbete: Skolsköterskan ingår i elevhälsovårdsteamet tillsammans med skolans rektorer, skolcoach och specialpedagoger. Vid behov sker även samarbete med sjukvårdspersonal på vårdcentral, barnmottagningen, barnhabilitering och BUP.
Allergi eller andra sjukdomar Har ditt barn allergi eller andra sjukdomar är det viktigt att skolhälsovården meddelas. Om ditt barn medicinerar och kan behöva akut medicin under skoltid ska en handlingsplan fyllas i. Det är alltid vårdnadshavare som har ansvar för eventuella mediciner som barnet behöver under skoltid. Det innebär att föräldrarna måste se till att läkemedlet inte passerat utgångsdatum samt att personalen är informerad om läkemedlet; varför det ska tas, hur det ska tas och när det ska tas.
Kontakt:

lena(dot)areklatt(at)karlskronamontessori(dot)se                  

 

Skolcoach

Skolcoachens roll

Vår skolcoach har det uppdrag som gäller för en skolkurator. Skolkuratorn är en utav parterna i skolans elevhälsa och krisgrupp. Som skolkurator arbetar man med skolans sociala miljö, ger stöd och vägledning till elever, lärare, föräldrar och övrig skolpersonal. Hela tiden och med elevens behov i fokus är det skolkuratorns uppgift att se till helheten. I skolkuratorns arbetsuppgifter ingår även att ge information och service i sociala frågor och ha kontakt med andra myndigheter.

En stor del av skolkuratorns arbete handlar om samtal. Samtalen sker med enskilda elever, med elevgrupper, med föräldrar och med personal. Samtalen kan vara av olika karaktär. Det kan handla om stödjande, bearbetande, motiverande och insiktsskapande samtal.

Oavsett frågor eller problem kan man alltid vända sig till kuratorn för handledning. Ibland kan det uppstå frågeställningar som skolkuratorn inte har resurser att lösa, men då hjälper kuratorn dig att hitta vidare till rätt person eller myndighet.

När kan du vända dig till skolcoachen?

Till skolcoachen kan man komma då man behöver stöd, råd eller handledning i många olika frågor. Det kan röra sig om t.ex. frågor rörande;

Kontakt:

Skolcoach: Ewa Hammer, ewa@karlskronamontessori.se

 

 

Specialpedagogisk kompetens

Specialpedagogiken används när den vanliga pedagogiken inte ger önskvärt resultat. Då erbjuds elev och föräldrar stöd i form av åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå.
 

 

De elever som är nyfikna, tycker om att lära sig nya saker och känner sig motiverade att skaffa sig nya erfarenheter lyckas ofta väl med sitt lärande. (Strandgren, F. (2014). Lustfyllt lärande, Elevhälsa, s. 10).

 

Kontakt: 

Specialpedagog: Frida Landehag, frida(at)karlskronamontessori(dot)se

Speciallärare: Ulrika Nordgren, ulrika(at)karlskronamontessori(dot)se  

 

 Här kan du läsa elevhälsans verksamhetsplan. Den medicinska delen av elevhälsan har en egen plan.