Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2023/06/01
Ej inloggad
Datum: 2023/06/01
Login Logout


Växel:
Tel: 0455 - 312580
Övriga kontaktuppgifter

Adress:
Karlskrona Montessorifriskola
Aklejavägen 4
371 54 Karlskrona
info(at)karlskronamontessori(dot)se
 

Anmälan till skolan

 

 

aktuellt


  


 


 

 

  Karlskrona Montessorifriskola är numera en del av Atvexagruppen

Plats: Om skolan > IUP
Skriv ut sidan

IUP på KMF

 År 1-5

Omdömen
I slutet på varje läsår skriver lärarna ett omdöme som talar om vilken nivå eleverna ligger på i de olika ämnena. Denna bedömning görs mot kunskapskraven för respektive ämne. De nivåer omdömet visar är:
·         Otillräckliga kunskaper: Innebär att eleven inte visat tillräckliga kunskaper och förmågor för att i nuläget uppnå kunskapskraven. I dessa fall ska skolan göra en pedagogisk utredning för att kartlägga anledning och för att kunna erbjuda nödvändigt stöd.
 
·         Godtagbara kunskaper: Innebär att eleven har visat tillräckliga kunskaper för att i nuläget uppnå kunskapskravet.
 
·         Mer än godtagbara kunskaper: Innebär att eleven har visat mer än tillräckliga kunskaper i förhållande till kunskapskraven.
Utvecklingssamtal
I samband med skolstart (under september månad) kallas elever och föräldrar till ett utvecklingssamtal där den individuella utvecklingen är i fokus utifrån den bedömning som lärarna gjort i omdömena. Tillsammans med elev och föräldrar upprättas en individuell utvecklingsplan med tydliga och konkreta målsättningar som ska kunna leda till utveckling.Under höstterminen arbetar eleven för att utveckla sina kunskaper och förmågor utifrån sin individuella utvecklingsplan och pedagogernas planerade arbete i de olika ämnena.
I slutet av höstterminen stämmer lärarna av hur arbetet har gått och förbereder för nytt utvecklingssamtal i början av vårterminen (under januari månad). På detta utvecklingssamtal uppdateras den individuella utvecklingsplanen med nya målsättningar för elevens utveckling. Läsåret avslutas med att omdömen skrivs.
Årsplan:
 

 

 
September
December
Januari
Maj/Juni
F-klass
Välkomstsamtal
 
 
Utvecklingssamtal och upprättande av IUP inför år 1
År 1
Välkomstsamtal/ utvecklingssamtal med koppling till IUP från f-klass
Förberedelse inför utvecklingssamtal 
Utvecklingssamtal och avstämning/upprättande av IUP
Omdömesskrivning
År 2
Utskick omdömen Utvecklingssamtal och upprättande av IUP
Förberedelse inför utvecklingssamtal 
Utvecklingssamtal och avstämning/upprättande av IUP
Omdömesskrivning
År 3
Utskick omdömen Utvecklingssamtal och upprättande av IUP
 
Samtal för barn som riskerar att ej uppnå kraven för år 3.
Omdömesskrivning samt utvecklingssamtal med genomgång av Nationella prov.
Upprättande av IUP inför år 4.
År 4
Välkomstsamtal
Omdömesskrivning
Förberedelse inför utvecklingssamtal  
Utvecklingssamtal och avstämning/upprättande av IUP
Omdömesskrivning
År 5
Utvecklingssamtal och upprättande av IUP
Omdömesskrivning
Förberedelse inför utvecklingssamtal  
Utvecklingssamtal och avstämning/ upprättande av IUP
Omdömesskrivning

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
År 6-9
Betyg
I slutet på varje termin sätter lärarna betyg som visar på vilken kunskapsnivå eleven ligger och har presterat under aktuell termin. Betygsskalan är:
E = når alla kunskapskraven på denna nivå
D = har uppnått övervägande delen av kunskapskraven på C-nivå, men inte alla
C = når alla kunskapskraven på denna nivå
B = har uppnått övervägande delen av kunskapskraven på A-nivå, men inte alla
A = når alla kunskapskraven på denna nivå
F = når inte alla kunskapskrav för betyget E. I samband med slutbetyg bifogas en skriftlig bedömning i aktuellt ämne.
 _ = Tillräckligt betygsunderlag saknas
I slutet av år 9 ges slutbetyg där hela grundskoleperioden betygssätt i sin helhet.
 
Utvecklingssamtal/Ämneslärarträff
I samband med skolstart (under september månad) kallas elever och föräldrar till ett utvecklingssamtal där den individuella utvecklingen är i fokus utifrån föregående terminsbetyg. Tillsammans med elev och föräldrar upprättas en individuell utvecklingsplan med tydliga och konkreta målsättningar som ska kunna leda till utveckling.Under höstterminen arbetar eleven för att utveckla sina kunskaper och förmågor utifrån sin individuella utvecklingsplan och pedagogernas planerade arbete i de olika ämnena. I slutet av höstterminen sätts terminsbetyg.
I januari inleder vi terminen med ämneslärarträffar där elever och föräldrar får möjlighet att träffa sina lärare i de olika ämnena för att upprätta mål för fortsatt utveckling. Målen i de olika ämnena sammanställs i en individuell utvecklingsplan. Läsåret avslutas med att betyg sätts.
Årsplan:

 

 
September
December
Januari
Maj/Juni
 
År 6
Utvecklingssamtal och upprättande av IUP
Betyg
Ämneslärarträff/ Utvecklingssamtal och upprättande av IUP
Erbjudande om genomgång av Nationella prov.
Betyg
År 7
Utvecklingssamtal och upprättande av IUP
Betyg
Ämneslärarträff/ Utvecklingssamtal och upprättande av IUP
Betyg
År 8
Utvecklingssamtal och upprättande av IUP
Betyg
Ämneslärarträff/ Utvecklingssamtal och upprättande av IUP
Betyg
År 9
Utvecklingssamtal och upprättande av IUP
Betyg
Ämneslärarträff/ Utvecklingssamtal och upprättande av IUP
Betyg

 

 
 
När elever riskerar att inte uppnå kunskapskraven
 
Extra anpassningar
Om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven ges stöd i form av extra anpassningar.Om en elev efter en tid med denna stödinsats fortfarande inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven är det viktigt att de extra anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare utifrån elevens behov.

Exempel på extra anpassningar kan vara att planera och strukturera ett schema över skoldagen. Ge extra tydliga instruktioner. Stöd för att sätta igång arbetet. Ledning att förstå texter. Förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt. Färdighetsträning t.ex. lästräning. Särskilda läromedel. Särskild utrustning t.ex. digital teknik, hjälpmedel för att passa tider. Enstaka specialpedagogiska insatser t.ex. speciallärare arbetar under en kort tid med eleven.
Observera att extra anpassningar även kan göras för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

 

Pedagogisk utredning, särskilt stöd och åtgärdsprogram
 
Ärendet tas upp i elevhälsan och en pedagogisk utredning påbörjas och genomförs av elevhälsoteamet. Den utredning som görs av elevens eventuella behov av särskilt stöd syftar till att ge skolan ett tillräckligt underlag för att förstå varför eleven har svårigheter i skolsituationen och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta in.
Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd utarbetas ett åtgärdsprogram. Särskilt stöd innebär regelbundna specialpedagogiska insatser under en längre tid av en speciallärare eller specialpedagog.

”Det är inte möjligt att ange någon tidsgräns för hur länge extra anpassningar ska ges innan en anmälan gällande pedagogisk utredning till rektorn görs. Tidpunkten för detta måste avgöras i varje enskilt fall. Det finns situationer där särskilt stöd behöver ges omgående, utan att först sätta in extra anpassningar. I de fall som lärare eller övrig skolpersonal gör en bedömning att särskilt stöd behövs omgående, ska de göra en anmälan om elevens eventuella behov av särskilt stöd till rektorn och specialpedagogerna.” (Skolverkets allmänna råd gällande arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, sid. 13, 2014)
 
Särskilt stöd dokumenteras i ett åtgärdsprogram och utvärderas ett par tillfällen/termin. Föräldrar hålls informerade och är delaktiga gällande pedagogisk utredning och särskilt stöd. När utredningen är klar får vårdnadshavare ta del av den.
Vid utvärdering kan åtgärderna/stödet fortsätta, nytt åtgärdsprogram kan upprättas eller så kan åtgärderna gett så pass bra utveckling så att åtgärdsprogrammet kan avslutas och stödet kan fortsätta men som en extra anpassning inom den ordinarie undervisningen.
I den specialpedagogiska yrkesrollen ingår att stödja lärarna i det förebyggande arbetet; undanröja hinder och svårigheter i lärmiljön. När elevhälsan inte räcker till tar denna hjälp av extern specialist kompetens.
 
 
 
Skolans årsplan
 

 

Månad
Händelse
September
Utvecklingssamtal
IUP upprättas och sätts i klasspärmar. Lärare lämnar kopior på alla IUP för de elever som har extra anpassningar till elevhälsoteamet (specialpedagogerna).
 
Oktober/November
Mitt-terminskonferens/Klasskonferens där elevhälsan träffar undervisande lärare för resp. klass. Här följer vi upp kunskapsutveckling och hälsa.
 
December
Betygskonferens i början på december, år 6-9
 
Omdömen skrivs/betyg sätts.
 
Bedömningsmatris fylls i. 
 
Förberedelse/planeringar inför utv-samtal och ämneslärarträff.
 
Januari
Utvecklingssamtal och/eller ämneslärarträff
IUP upprättas och sätts i klasspärmar. Lärare lämnar kopior på alla IUP för de elever som har extra anpassningar till elevhälsoteamet (specialpedagogerna).
Elevhälsan granskar bedömningsmatris och måluppfyllelse/betyg.
 
Mars
(innan påsklovet)
Mitt-terminskonferens/Klasskonferens där elevhälsan träffar undervisande lärare för resp. klass. Här följer vi upp kunskapsutveckling och hälsa.
 
Maj /Juni
Betygskonferens i slutet av maj
Omdömen skrivs/betyg sätts.
Bedömningsmatris fylls i. 
Förberedelse/planeringar inför utvecklingssamtal.
Skapa möjlighet för år 3,6 att se Nationella prov.
 
Maj/ Juni
Elevhälsan granskar bedömningsmatris och måluppfyllelse/betyg.