Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2023/12/02
Ej inloggad
Datum: 2023/12/02
Login Logout


Växel:
Tel: 0455 - 312580
Övriga kontaktuppgifter

Adress:
Karlskrona Montessorifriskola
Aklejavägen 4
371 54 Karlskrona
info(at)karlskronamontessori(dot)se
 

Anmälan till skolan

 

 

aktuellt


  


 


 

 

  Karlskrona Montessorifriskola är numera en del av Atvexagruppen

Skriv ut sidan

Annat modersmål än svenska?

Språk är nödvändigt för att kunna tänka, kommunicera och lära.
 

Modersmålets betydelse

I Skolverkets rapport Med annat modersmål - elever i grundskolan och skolans verksamhet (2008) framkommer det att cirka en femtedel av landets grundskolelever har ett annat modersmål än svenska. Rapporten visar på att de som deltar i modersmålsundervisning når bättre skolresultat vilket motiverar att stärka modersmålsundervisningens roll i skolan.
Syftet med undervisningen i modersmål är att utveckla kunskaper i och om sitt modersmål. Att ha tillgång till sitt modersmål både i hemmet och i skolan underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden. Undervisningen ska bidra till att eleverna blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen (Lgr 11).

 

I Lgr 11 finns de kunskapskrav angivna som eleven behöver uppnå för att få betyg. Det finns möjlighet att få betyg i modersmål från årskurs 6.
Betyget efter årskurs 9 motsvarar ett visst antal poäng som eleven får tillgodoräkna sig vid sökande till ett gymnasieprogram (E = 10 poäng, C = 15 poäng och A = 20 poäng).


Skollagen


Modersmålsundervisning
7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket. (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K10).

Det handlar ofta om brist på lärare eller för få elever när inte undervisning kan erbjudas.