Karlskrona Montessori Utskriftsdatum: 2021/10/26
Ej inloggad
Datum: 2021/10/26
Login Logout


Växel:
Tel: 0455 - 312580
Övriga kontaktuppgifter

Adress:
Karlskrona Montessorifriskola
Aklejavägen 4
371 54 Karlskrona
info(at)karlskronamontessori(dot)se
 

Anmälan till skolan

 

 

aktuellt


  


Läsårstider för läsår 21/22 hittar du här.


Här kan du se resultatet från skolinspektionens enkätundersökning 2020

Här kan du se resultatet från vår egen skolenkät vt-21.

 

  Karlskrona Montessorifriskola är numera en del av Atvexagruppen

Skriv ut sidan

Annat modersmål än svenska?

Språk är nödvändigt för att kunna tänka, kommunicera och lära.
 

Modersmålets betydelse

I Skolverkets rapport Med annat modersmål - elever i grundskolan och skolans verksamhet (2008) framkommer det att cirka en femtedel av landets grundskolelever har ett annat modersmål än svenska. Rapporten visar på att de som deltar i modersmålsundervisning når bättre skolresultat vilket motiverar att stärka modersmålsundervisningens roll i skolan.
Syftet med undervisningen i modersmål är att utveckla kunskaper i och om sitt modersmål. Att ha tillgång till sitt modersmål både i hemmet och i skolan underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden. Undervisningen ska bidra till att eleverna blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen (Lgr 11).

 

I Lgr 11 finns de kunskapskrav angivna som eleven behöver uppnå för att få betyg. Det finns möjlighet att få betyg i modersmål från årskurs 6.
Betyget efter årskurs 9 motsvarar ett visst antal poäng som eleven får tillgodoräkna sig vid sökande till ett gymnasieprogram (E = 10 poäng, C = 15 poäng och A = 20 poäng).


Skollagen


Modersmålsundervisning
7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket. (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K10).

Det handlar ofta om brist på lärare eller för få elever när inte undervisning kan erbjudas.