Verksamheten

Elevhälsan

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans roll ska därför främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och elevhälsan har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling.

Målad glad sol på skolgårdens asfalt

Vi ingår i elevhälsan

Skolledningen

Rektor har yttersta ansvaret över verksamheten och har sammankallande och beslutande funktion i elevhälsan. En del ansvarsuppgifter är delegerade till biträdande rektor och special-pedagog/lärare. Ledning har ett dagligt och nära samarbete med övrig personal inom elevhälsan.

Elevhälsoteamet

Tillsammans med skolans rektorer ingår också skolsköterska, skolcoach och specialpedagoger i elevhälsoteamet. Vid behov sker även samarbete med sjukvårdspersonal på vårdcentral, barnmottagningen, barnhabilitering och BUP.