Skola

Våra avdelningar

Vi har förmånen att erbjuda en skolgång hos oss under hela grundskolan, från förskoleklass upp till år 9. Det är fantastiskt att få följa våra elevers utveckling, både kunskapsmässigt och som individer, under deras 10-åriga resa genom hela grundskolan!

Skolan är uppdelad i följande avdelningar:

Binomen, år F-1

På vår avdelning Binomen går våra yngsta elever. Här lägger vi grunden för arbetet med vår vision och för en god kunskapsutveckling genom att:

  • arbeta med vår värdegrund och våra värdeord genom hela skoldagen.
  • träna socialt samspel för att utveckla en god social kompetens.
  • arbeta med montessorimateriel för att utveckla de grundläggande förmågorna och färdigheterna för en god kunskapsutveckling.
  • stimulera elevens utveckling genom att möta på individnivå i möjligaste mån.
  • använda leken och vår vackra utemiljö som ett verktyg för att utveckla både motoriska och sociala färdigheter.

Vi arbetar med engelska genom rim, ramsor, sånger, enkla fraser, högläsning m.m. redan från förskoleklass som en del av vår profilering.

En dag i veckan har vi utedag i förskoleklassen.

Lågstadieelev övar på siffror i skolan
Samling av flera skolelevers så kallade "cirklar", som används som redskap för att stimulera och följa varje elevs utveckling i skolan

Våra cirklar

På Binomen får eleverna sin första cirkel. Cirklarna är ett redskap för oss att kunna stimulera och följa varje elevs utveckling främst i kärnämnena svenska och matematik. De är även en del av vårt arbete runt elevernas egen planering, valmöjlighet och ansvarstagande.

Unga skolelever pekar ut olika platser på världskartan

Trinomen, år 2-3

På vår avdelning Trinomen utvecklar vi vårt arbete runt elevernas förmåga att planera och ta eget ansvar. Det gör vi genom fortsatt arbete med cirklarna, montessorimaterielet och att ge varje elev en egen planeringsbok. I planeringsboken så skriver varje elev sin egen planering för veckan, detta görs tillsammans med läraren, vanligtvis på måndagar. I slutet på veckan utvärderar och reflekterar elev och lärare över veckans arbete. Det eleverna har på sin planering arbetar de med under sina arbetspass (AP). Under arbetspassen får eleverna arbeta i egen takt utan att bli avbrutna. Vår ambition är att ha ett arbetspass varje dag, dessa varvas med samlingar och ämnesundervisning i alla våra skolämnen.

Abakus, år 4-6

Vi fortsätter att varva samlingar, ämnesundervisning och arbetspass där eleverna har möjlighet att arbeta i egen takt med sin planering som görs i planeringsboken. Under arbetspassen använder vi montessorimaterielet för att konkretisera undervisningen och befästa elevernas kunskaper.

Vi använder datorn som ett verktyg i undervisningen för att ge eleverna en bra start i den digitala kompetensen. De blir väl förberedda inför vårt högstadium där varje elev förfogar över en egen dator.

För att göra våra elever delaktiga och ansvarstagande har de olika uppgifter för att hålla vår skolmiljö tilltalande och väl förberedd.

Ung skolelev renskriver en text på datorn
Fem skolelever som använder datorn som arbetsredskap under lektionstid

Pythagoras, år 7-9

Pythagoras är vårt högstadium där eleverna fortsätter att utveckla sin självständighet och ansvarskänsla. Det är ett starkt samarbete mellan elever, lärare och vårdnadshavare. Eleverna arbetar vidare med den individuella planeringen, samlingar, ämnesundervisning och laborationer i väl fungerande ämnessalar.

I montessoripedagogiken är tanken att lärandet ska gå från det konkreta till det abstrakta. På högstadiet ligger därför fokus på att utveckla sina förmågor att resonera, se samband och att analysera.

Vi strävar efter att stödja eleverna i studieteknik och självreflektion som syftar till att öka elevens medvetenhet om sitt eget lärande.

På Pythagoras förfogar varje eleven över en egen dator. Denna dator får även tas hem för skolarbete. Datorn är ett arbetsverktyg och används för att skapa en god digital kompetens. Vi arbetar medvetet med att ha en balans i datoranvändandet. De flesta läromedel vi använder är tryckta läroböcker.