Om oss

Karlskrona Montessori

I det natursköna Gullbernaområdet finns vår F-9-skola med montessoripedagogik som bas. Vi har förstärkt timplan i engelska samt idrott och hälsa. Vår skolmiljö, såväl inne som ute, är tilltalande och ändamålsenlig och i våra restauranger serveras näringsriktig mat som tillagas på plats.

Redan i tidig ålder tränar eleverna sig i att ta ansvar över sitt skolarbete. Genom detta arbetssätt utvecklas förmågan att arbeta under frihet och samtidigt utvecklas en förståelse för det egna lärandet. Allt detta sker genom samverkan mellan elev och pedagoger utifrån elevens mognad. Inom montessoripedagogiken används mycket konkret materiel för att förstärka elevens inlärning och på det sättet gå från konkret till en mer abstrakt undervisning. Genom varierade undervisningsformer vill vi möta varje elev utifrån deras förutsättningar

Vi arbetar ständigt för att eleverna ska visa respekt för allas lika värde och allas olikheter för att främja en känsla av trivsel och trygghet.

Systerskolor

Skolan drivs som en fristående enhet och samverkar med övriga systerskolor, Bastasjö Förskola och Bastasjö Friskola. Det finns en naturlig koppling till systerskolorna då vi har samma VD och tidigare var en egen koncern.

En del av Atvexa

Sedan 2021 är Karlskrona Montessorifriskola en del av Atvexa AB, vilket gör att vi numera ingår i en större koncern. Tryck här för att läsa mer om Atvexa.

Fasaden av Karlskrona Montessorifriskola omringad av träd beklädda med höstlöv

Vår vision och värdegrund

Vår värdegrund är en viktig plattform som förmedlar vilka värderingar verksamheten bygger på. Vår vision förverkligar vi med hjälp av värdegrunden, våra värdeord och Montessoripedagogiken.

Eleven i centrum

Vi är här för elevernas skull och vill vara med och skapa balans i deras utveckling. Vi vill främja den individuella utvecklingen genom frihet och ansvar utifrån elevens mognadsnivå och för att eleven ska bli medveten om sin egen kompetens.

Hög kvalité på det vi gör i stort som smått

Oavsett vad vi gör så vill vi göra det med hög kvalité – för en stark trovärdighet och för allas bästa.

Respektfullt bemötande

Alla (elever, vårdnadshavare, personal) ska känna att de har möjlighet att komma till tals och bli bemötta med respekt.

Förberedd miljö

Väl förberedd, anpassad och vacker miljö är viktig för att alla ska trivas. Respekten för miljö och omgivning skapar vi genom gemensamt ansvar och delaktighet i planerande och skötsel.

Pappershänder målade i olika färger uppsatta på anslagstavla

Vår vision

”Karlskrona Montessorifriskola skall genom medvetet arbete med eleven i centrum, tillhandahålla högkvalitativ verksamhet som initierar medvetna samhällsmedborgare med insikt om sin egen kompetens”

Våra värdeord

Glädje

Att få lyckas på mina villkor

Att få känna gemenskap med elever och personal

Uppmuntran till och tid för varandra

Hänsyn och Respekt

Vi hälsar alltid på varandra

Att bry sig om alla och visa empati

Vara lyhörd för olikheter

Öppenhet, för andra förslag och andras åsikter

Engagemang

Intresse för det vi gör

Att få medverka och påverka skapar engagemang och motivation

Utveckling som bibehåller engagemanget

Goda kontakter mellan personal – vårdnadshavare – elever

Kvalitet

I stort och smått, inåt och utåt

Kompetent personal genom utbildning och fortbildning

Tydlighet i vad vi står för och vad vi har för mål

Anpassad och väl förberedd miljö

Trovärdighet

Att skapa och känna tillit och förtroende

Dela samma värderingar för att sträva åt samma håll

Gemensamt språk och samma budskap skapar tydlighet

Leva upp till det vi lovar, eller inte lovar

Vi är människor – ibland blir det fel

Ärlighet

Yngre skolelever joggar runt ett elljusspår under idrottslektion

Vår profil

Karlskrona Montessorifriskola är, som namnet säger, en skola med montessoripedagogik. Vi använder montessoripedagogiken för att förverkliga målen i våra styrdokument.

I vår profil erbjuder vi även en utökad timplan av engelska och idrottt/hälsa för att förbereda våra elever för framtiden och ge dom en hälsofrämjande skoldag.