Om oss

Montessoripedagogiken

På Karlskrona Montessori vill vi utmana och utveckla eleverna och verksamheten med hjälp av montessoripedagogiken. Här kan du läsa om hur vi arbetar med de viktigaste montessoribegreppen.

En förberedd och god arbetsmiljö

Den förberedda miljön är viktig på en montessoriarbetsplats. Den skapar bra förutsättningar för ordning och reda. En ordnad och tilltalande miljö där var sak har sin plats skapar trygghet, tydlighet och inspirerar till att lära.

Våra elever får tidigt lära sig att ta ansvar för sina saker och sin arbetsmiljö genom att vara delaktiga. Våra ramar och trivselregler är skapade tillsammans med eleverna och dessa ramar följer vi för allas välmående och trevnad.

Lokalerna vi vistas i ska vara tilltalande och anpassade efter ändamål och de elever som finns där. En väl förberedd miljö hjälper oss att skapa det viktiga lugnet för våra elever.

Individualisering och samarbete

Att möta varje elev där de kunskapsmässigt befinner sig är en skyldighet som alla Sveriges skolor har idag – hos oss är det en självklarhet. Montessoripedagogiken bygger på just detta. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och i den takt och ordning som eleven behärskar.

Vi använder mycket konkret materiel, framförallt i de lägre åldrarna. Här fungerar det vackra montessorimaterielet som en bra plattform och kompletteras med moderna materiel. Även elever i de högre klasserna har konkret materiel som är anpassat till undervisningen.

Möjligheten att få arbeta med det som eleven är intresserad av för stunden är en frihet som montessoripedagogiken vill ge. Under arbetspassen kan eleven, utifrån planeringen, få frihet att välja vad man vill arbeta med, inte om man vill arbeta. Man kan också ges viss frihet att välja hur länge man vill arbeta med något.

En elev som är trygg i sig själv och som känner sin egen kapacitet blir trygg och väl fungerande i en grupp och i samarbete med andra. Vi tränar eleverna i att samarbeta i många olika sammanhang. I samarbete med andra lär vi oss att respektera varandra och att ta tillvara på varandras olikheter.

En ordnad och tilltalande miljö i klassrummet där var sak har sin plats
Unga skolelever under lektionstid övar på att skriva

Frihet – ansvar

Genom en ansvarsfull frihet stärks vi som människor. Ett grundläggande montessoribegrepp är ”Hjälp mig att göra det själv”.

Eleverna uppmuntras till att ta eget ansvar och att stå för sina handlingar. I tidiga åldrar börjar vi träna på eget ansvar både gällande praktiska vardagsövningar, planering av sitt skolarbete, att nå uppsatta mål, att fullfölja sina uppgifter och att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Ingen elev ska dock ha mer ansvar än han/hon klarar av för tillfället. Vi arbetar för en strukturerad frihet och en frihet inom vissa ramar.

Återkoppling

Genom ömsesidig återkoppling mellan elev och pedagog tränas eleverna i att reflektera över sitt agerande och lärande. Detta skapar en god grund till självkännedom och trygghet som i sin tur bidrar till mognad. Vi värnar om ett nära samarbete med en rak och tydlig kommunikation mellan hem, skola och elev.

Grunden till Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken grundades av Maria Montessori i Italien vid början av 1900-talet. Hon undervisade i pedagogik och var den första kvinnliga läkaren i Italien. Hennes läkarutbildning gav henne ännu en dimension i sitt pedagogiska arbete. Maria Montessori började intressera sig av inlärningsstrategier med ett holistiskt synsätt (helhetssyn).

Hon förstod att inlärning kan underlättas av:

  • Konkret materiel

  • Ordning och reda i miljön

  • Pedagoger som möter varje barn på deras nivå

  • Möjligheten att arbeta med sådant som intresserar barnet

  • Möjlighet att växa genom eget ansvar

Porträtt av Maria Montessori som grundade montessoripedagogiken

”Hjälp barnet att hjälpa sig själv.”

– Maria Montessori